WWW.BEAUTY-KV.COM

תקנון ותנאי שימוש באתר

:תקנון שימוש באתר המרכז לאסתטיקה כפר ורדים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המרכז לאסתטיקה כפר ורדים (להלן: "האתר").

.בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת "מרכז רפואי כפר ורדים בע"מ" ח.פ 513188615 (להלן: "החברה")

.חלוקתו של תקנון זה לסעיפים וכן כותרות הסעיפים הינן לשם נוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לצרכי פרשנותו של תקנון זה

:מבוא

.תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש, כהגדרתו להלן, ובין החברה, לכל דבר ועניין

.מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לכל האמור בתקנון זה, והתחייבות מצדו של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון במלואן

.במקרה שהמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתו באתר ושימושו באתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה את .הוראות תקנון זה.

.במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה, אלא אם נקבע אחרת במפורש

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים, ההגדרות שבצידן:

"משתמש" –כל אדם, לרבות תאגיד, אשר מבקרים באתר. רשאי לבצע פעולות באתר רק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

הוא בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, הרשום כדין בישראל. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס 

(להלן: "קטין"), עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.

על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותו כדי שיפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

הוא קרא את התקנון בעיון ומסכים לכל הוראותיו.

"פעולה" – הינה כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים המוצעים באתר.

"מוצר" – כל פריט ו/או שירות המוצעים למכירה באתר.

 

.תקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, לפי המקרה

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

.מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש

בלא לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל ולהלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מיידי את שימושו של .המשתמש באתר, בכל מקרה בו לדעתה של החברה, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט החברה כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהחברה תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות עוגמת נפש

:שירותים המוצעים באתר

המוצרים המוצעים למכירה - מוצרי טיפוח וטיפול לעור , מוצרי שיזוף וכו' בקישור לאתר נפרד בבעלות המרכז לאסתטיקה כפר ורדים.

האתר מציע גם מגוון תכנים ושירותים ו/או פעולות המשתנים מפעם לפעם לפי החלטת החברה, והיכולים לכלול, בין היתר, את השירותים המופיעים להלן ו/או כל חלק מהם:

.גלישה ועיון בתכנים שונים באתר.

העלה משתמש תוכן פוגעני לאתר ו/או לדף הפייסבוק של המרכז לאסתטיקה כפר ורדים, יהיה המשתמש האחראי הבלעדי, לשלילת אחריותה של החברה, לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העלאת התוכן הפוגעני כאמור, במישרין ובעקיפין.

הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו.

כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וזאת בלא שהמשתמש יהיה זכאי מהחברה לתשלום כלשהו ו/או לאזכור כלשהו של שמו ו/או פרטיו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן, יהיה התוכן חשוף לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח .זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר ולפרסם בו תוכן.

על כל משתמש להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור, במישרין ובעקיפין. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי .לפגוע במוניטין של החברה, במישרין ובעקיפין

:על המידע המופיע באתר

המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר. במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של החברה, באחריות המשתמש ליצור קשר (במספר המופיע באתר של החברה ) על מנת לאמת את המידע, ובכל מקרה לא יהיה רשאי המשתמש להסתמך על כל מידע סותר כאמור.

למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של החברה ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר המופיע באתר, והמשתמש רכש את המוצר בהסתמך על הטעות במחיר, טעות זו לא תחייב את החברה ובלבד שהחברה הודיע למשתמש על הטעות תוך זמן סביר, ותאפשר לו לבטל את רכישתו תוך זמן סביר לאחר קבלת הודעתה כאמור.

סוג המוצרים וכמויות המוצרים שיוצעו למכירה באתר, יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים , וכן לקבוע ולשנות בכל עת את מחירם של מוצרים באתר, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.

החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם ו/או פרטיהם מופיעים באתר.

המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה עד גמר המלאי או כל מועד אחר שיקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התמונות ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד והמשתמש יהיה מנוע לטעון כלפי החברה נגד קבלת מוצר אשר אינו תואם את תמונת המוצר כאמור.

לחברה אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

:אבטחה ופרטיות

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.

:עוגיות ואחסון מקומי(Cookies)

 

על מנת להעניק לאתר שלנו מראה אטרקטיבי ולאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות ("קוקיז") בעמודים שונים באתר שלנו, וכן גם בקבצים ובתגים אחרים. העוגיות מורכבות מקבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשירך.

מרבית עוגיות אלו המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח שלך מיד לאחר סשן הדפדפן ("עוגיות הסשן").

עוגיות אחרות יישארו שמורות בכונן הקשיח של המכשיר ויאפשרו לנו לזהות את המכשיר שלך במקרה של ביקור באתר שלנו שיתבצע בהמשך (עוגיות הנקראות בשם "עוגיות קבועות"). עוגיות ספציפיות אלו מאפשרות לנו להפוך את האתר שלנו לידידותי יותר למשתמש, ליעיל יותר ולמאובטח יותר. הודות לקבצים אלו, למשל, ניתן להציג מידע המותאם להעדפותיך האישיות בדף אינטרנט מסוים. סשן של דפדפן עוגיות נמשך 18 שעות.

בין היתר, העוגיות עוקבות אחר הקלקות על לחצנים והפעילות המקוונת.

מסיבה זו, האתר עושה שימוש בעוגיות ובקבצים מקומיים אחרים על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. המרכז לאסתטיקה כפר ורדים עשוי להשתמש בעוגייה או בקובץ תצורה, המאוחסנים בדפדפן או בכונן הקשיח של המחשב שלך ו/או מכשיר הטלפון הנייד שלך, לשם השגת מידע אודות השימוש הכללי שלך באינטרנט. עוגיות וקבצים דומים אחרים מכילים מידע המועבר לכונן הקשיח של המחשב ו/או הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים למרכז לאסתטיקה כפר ורדים לשפר את האתר ולספק שירות טוב יותר ומותאם אישית. קבצים אלו מאפשרים לנו:

-להעריך את גודל הקהל שלנו ואת דפוס השימוש בו, ולבצע ניתוחים אחרים.

-לאסוף מידע אודות מיקומך הגאוגרפי המשוער (לדוגמא, עיר) על מנת לספק תוכן המוקצה לאזור מסוים.

-לאחסן מידע אודות העדפותיך ולאפשר לנו להתאים את האתר לתחומי העניין האישיים שלך ולמכשיר או הדפדפן שבו את/ה משתמש/ת.

-לשפר ללא הרף את שירותינו.

-לזהות אותך עם שובך לאתר; וכן –

למנוע הונאה ו/או ניצול לרעה

 

 

הבסיס החוקי לעיבוד המידע הכלול בעוגיות ובקבצים או בתגים אחרים נעוץ בביצוע, בכריתת חוזה עמך (היכן שהעוגיות נחוצות כחלק מ"מסע לקוח"), או באינטרסים הלגיטימיים שלנו בהצגה בטוחה וידידותית למשתמש של האתר שלנו.

הנך רשאי/ת לחסום עוגיות על ידי הפעלת ההגדרות בדפדפן שלך, המאפשר לך לסרב להגדרת כל או חלק מהעוגיות. מכל מקום, אם תבחר הגדרה מגבילה מדי, יתכן שלא תתאפשר לך גישה לחלקים מסוימים באתר. כל זמן שלא תתאים את הגדרת הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לעוגיות, המערכת שלנו תייצר עוגיות עם התחברותך לאתר. למידע נוסף אודות העוגיות וניהולן, בקר באתר: http://www.aboutcookies.org/.

פונקציית העזרה בתפריט של מרבית הדפדפנים מסבירה כיצד למנוע מהדפדפן שלך להסכים לעוגיות (חלקן או כולן), כיצד באפשרותך למחוק את כל העוגיות שנאספו וכיצד לחסום עוגיות עתידיות.

 

 

להלן שלבים שיש לפעול על פיהם בדפדפנים נפוצים:

 

 

באינטרנט אקספלורר:

בחר/י את הפריט "אפשרויות אינטרנט" מתפריט "תוספות" בסרגל הכלים.

בחר/י בלשונית "פרטיות".

כעת באפשרותך לבחור את הגדרות הבטיחות עבור אזור האינטרנט שלך. את/ה תבחר/י את העוגיות שיתקבלו או יידחו.

לחץ/י על אישור כדי לאשר הגדרות אלו.

בפיירפוקס:

בחר/י "הגדרות" בסרגל הכלים.

לחץ/י על "פרטיות".

בחר/י "השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה" (“Use custom settings for history”) מהתפריט הנפתח.

כעת באפשרותך לבחור אם להסכים לעוגיות, ואת משך הזמן שברצונך לאחסן את העוגיות. באפשרותך גם להוסיף יוצאים מן הכלל ולקבוע את אתרי האינטרנט אשר מורשים תמיד או מנגד אינם מורשים לעולם לאחסן עוגיות.

לחץ/י על אישור כדי לאשר הגדרות אלו.

בגוגל כרום:

בחר/י את סמל התפריט בסרגל הכלים של הדפדפן.

בחר/י "הגדרות".

לחץ/י על הקישור "הצג הגדרות מתקדמות…"

לחץ/י על "הגדרות תוכן…"

בחלק של "עוגיות" ("קוקיז"), באפשרותך לבחור את ההגדרות הבאות:

מחק עוגיות

– חסום עוגיות כברירת מחדל

– מחק עוגיות ונתוני אתר אינטרנט כברירת מחדל לאחר סיום סשן הדפדפן שלך

– קבל יוצאים מן הכלל – עוגיות מאתרי אינטרנט או כתובות אתרי אינטרנט מסוימים.

 

מכל מקום, ברצוננו להזכירך כי במקרה של הגדרות מוגבלות של עוגיות, לא תוכל/י יותר למצות את המירב של הפונקציות הזמינות באתר שלנו.

:אבטחה ופרטיות

 

אתר זה עושה שימוש ב- Google Analytics, שירות ניתוח אתרים המסופק על ידי Google Inc. וערכות פיתוח תוכנה אחרות מסוג זה. Google Analytics עושה שימוש בעוגיות. בעיקרון, המידע אודות השימוש שלך באתר שלנו, כפי שמוצג על ידי העוגייה, מועבר אליך ומאוחסן בשרת גוגל בארה"ב. אנו מפעילים כלי אנונימיזציה של כתובת ה-IP באתר אינטרנט זה. משמע, גוגל מקצרת כתובות IP ממדינות החברות באיחוד האירופי או ממדינות אחרות החתומות על הסכם הסחר "האזור הכלכלי האירופי" בטרם הן מיוצאות לשרת בארה"ב. רק במקרים יוצאים מן הכלל, כתובת ה-IP המלאה תועבר לשרת גוגל בארה"ב בטרם היא תקוצר בארה"ב.

 

 

 

מנוע גוגל יעשה שימוש במידע למטרת ניתוח השימוש שלך באתר שלנו, כדי לערוך דוחות על הפעילויות באתר שלנו וכן כדי לספק לנו שירותים נוספים הקשורים לשימוש באתר האינטרנט ובאינטרנט. כתובת ה-IP אשר מועברת על ידי הדפדפן שלך ומקוצרת בטרם האחסון עבור המטרות של Google Analytics לא תתווסף לנתונים אחרים של גוגל. באפשרותך למנוע את האחסון של העוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן. מאידך, ברצוננו להזכיר לך כי במקרים מסוימים, מהלך זה עשוי לפגוע בפונקציונליות של האתר. מידע נוסף אודות השימוש של Google Analytics בנתונים שלך מופיע במדיניות הפרטיות של גוגל: https://www.google.com/policies/privacy/. מנוע גוגל מספק תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים להסיר עצמם מקבלת הודעות מ- Google Analytics(Opt Out) בכל אתרי האינטרנט שניתנים להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.